KE 6/2018, teema, Rehtorien ja yritysjohtajien mentorointiohjelma jatkuu ensi vuonna

Teksti: Pirjo Huhtakangas

Vuonna 2017 pilotoitu Critical Friends – rehtorit ja yritysjohtajat yhdessä -vertaismentorointiohjelma on saanut jatkoa.

Keväällä 2018 käynnistyi opinto-ohjaajien sekä HR-ammattilaisten yhteinen koulutus työelämätaitojen ja työelämän pelisääntöjen ydinkysymyksistä. Opetushallitus on myöntänyt Taloudellinen tiedotustoimisto TATille lisärahoitusta kahden uuden Critical Friends -ryhmän aloittamiseen.
Vuoden 2019 alusta käynnistyvät omat ryhmänsä rehtoreille ja yritysjohtajille sekä opinto-ohjaajille ja HR-ammattilaisille. Molempiin ryhmiin on valittu 15 osallistujaa peruskouluista ja toisen asteen oppilaitoksista sekä 15 osallistujaa yrityksistä.
Critical Friends -koulutuskonseptin kehittivät vuonna 2017 TAT, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti ja Suomen Rehtorit ry. Tuolloin käynnistettiin ensimmäinen koulutusryhmä, johon kutsuttiin mukaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten rehtoreita ja heidän pareikseen yritysjohtajia.
? Koulutuksen perustana oli pohtia johtajuuden ydinkysymyksiä, kehittää osallistujien johtamistaitoja ja reflektoida johtamiskäytänteitä yhdessä parin kanssa. Keskiöön nousi osallistujien toiveesta erityisesti strateginen johtaminen, kertoo tuottaja Auri Kohola TATista.
Tämän rinnalla rakennettiin koulujen ja yritysten välille yhteistyöverkostoja. Yritykset pääsivät tutustumaan koulujen arkeen ja näkemään, millaisia taitoja lapsille ja nuorille opetetaan. Rehtorit pääsivät kurkistamaan yrityselämään, joka on monelle koulun työntekijälle varsin vieras.
? Tavoitteena oli rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka tärkeää koulujen on avautua kohti yhteiskuntaa ja rakentaa yhteistyöverkostoja, joiden avulla lapset ja nuoret oppivat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Rehtorit ovat avainasemassa tämän ajattelun avaamisessa kouluissa, Kohola tarkentaa.

Yhteistyön toivotaan jatkuvan omaehtoisesti
Vuoden 2018 koulutusryhmään haettiin keväällä mukaan opinto-ohjaajia peruskouluista ja toisen asteen oppilaitoksista ja heidän pareikseen HR-ammattilaisia yrityksistä. Opinto-ohjaajat tekevät nuorten parissa arjen ohjaustyötä koulutus- ja uravalintojen kanssa, ja HR-ammattilaiset ovat usein vastuussa yritysten oppilaitosyhteistyöstä ja rekrytoinneista. Tämän koulutusryhmän pääaiheita olivat osaamisen tunnistaminen, työelämän pelisäännöt, työelämätaidot ja rekrytointi.
? Toiveena on, että koulutuksessa syntynyt hyvä yhteistyö ja yhteistyön mallit jatkuvat myös koulutuksen päätyttyä esimerkiksi kummiyritystoimintana. Sekä parityöskentelyssä että koko ryhmän kesken on syntynyt positiivinen ja lämmin tunnelma, joka kantaa varmasti hedelmää virallista osuutta pidemmälle. Esimerkiksi vuoden 2017 koulutusryhmä järjestää edelleen yhteisiä tapaamisia ja osaamisenvaihtoa, Auri Kohola toteaa.
Koulujen osallistujat on valittu mukaan ilmoittautumisen yhteydessä kirjoitettujen motivaatiokirjeiden perusteella. Mukaan hakevien yritysedustajien kanssa keskustellaan koulutuksen sisällöstä ja yrityksen tulevaisuuden tarpeista.
? Keskiössä on osallistujien motivaatio vertaismentorointiin ja uuden oppimiseen, sillä koulutusohjelma vaatii heiltä ylimääräistä työtä ja vahvaa sitoutumista. Työskentelyparit pyritään muodostamaan maantieteellisesti mahdollisimman läheltä toisiaan, jotta yhteistyö olisi vaivatonta ja jatkuisi myös koulutuksen jälkeen. Mukaan on haettu osallistujia eri puolilta Suomea, eri kouluasteilta, eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä ja kouluista, Kohola täsmentää.

Monenlaista hyötyä kouluille ja yrityksille
Vertaismentoroinnista on saatu lähes poikkeuksetta hyvää palautetta. Osallistujien ammatillinen osaaminen on kehittynyt. He ovat saaneet uutta puhtia työhönsä ja nähneet tehtävänsä osana laajempaa yhteiskunnallista toimintaa.
? Parien yhteistyössä on noussut monelle ajatus siitä, että molemmat jakavat työssään samoja elementtejä, arvoja ja tavoitteita, vaikka toimintaympäristöt ovat erilaiset. Lisäksi he ovat saaneet paljon konkreettisia työkaluja omaan työhönsä oli kyse kriisiviestinnästä, henkilöstöhallinnosta, nuorten ohjaamisesta kesätyönhakuun, oman osaamisen tunnistamisesta tai uusien työntekijöiden perehdyttämisestä, Auri Kohola kertoo.
Yrityksille ja kouluille suurin hyöty on uudenlaiset kontaktit kouluista yrityksiin ja yrityksistä kouluihin. Yhteistyö on ollut monelle osallistujalle uusi asia, ja toisille se on tuonut uusia muotoja toteuttaa yhteistyötä. Koulutuksessa on syntynyt myös useiden kuukausien projekteja, joissa esimerkiksi koulun opiskelijat tekevät yhteistyötä yrityksen nuorten ammattilaisten kanssa.
Opinto-ohjaajalla on tarve tietää enemmän työelämän toiveista ja osaamistarpeista, ja yritysten rekrytoijat kaipaavat tietoa nuorten urasuunnitelmista ja kouluttautumisaikeista.