8 Turvallisuuden ja riskien hallinnan teknologiat tuleva tutkimuspainopiste?

Elintarviketeollisuusliiton tutkimus- ja koulutustoimikunnan mielestä elintarvikkeiden riskien hallinnan ja turvallisuuden teknologiat ovat teollisuuden menestymisen kannalta tärkein uusi tutkimusalue.

Gaia Group Oy toteutti Elintarviketeollisuusliiton ja Tekesin tilaamana syksyn 2001 ja kevään 2002 aikana mittavan elintarviketeollisuuden teknologiaennakointiprojektin. Elintarviketeollisuusliiton tutkimus- ja koulutustoimikunnassa on sittemmin pohdittu, miten projektin tuloksia voidaan hyödyntää julkisen tutkimuksen ja yritysten hankkeissa.
Toimikunnan mukaan kuluttajat luottavat suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen, joten tutkimuksen tulee tukea luottamuksen säilymistä jatkossakin. Tällä alueella tarvitaan tutkimusta mm. seuraavilla teknologia-alueilla:
•Epidemiologiset testausmenetelmät
•Puhdastilateknologiat
•Älykkäät tuotantolaitteet ja anturiteknologia
•Pikatestausmenetelmät
•Indikaattoripakkaukset
•Jäljitettävyysteknologiat
•Riskien arviointiohjelmistot
•Avoimet ja yhteensopivat tietopankit
•Allergeenien mittaamismenetelmät ja
•Ikääntyvän väestön elintarvikkeiden turvallisuusteknologiat.

Tutkimusresursseja pitää yhdistää

Suomen tutkimusvoimavarat ovat pienet, joten on erittäin tärkeää, että turvallisuus-teeman ympärille saadaan jatkossa kootuksi riittävästi resursseja.
Elintarviketeollisuusliitto aikoo käynnistää yhdessä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja -rahoittajien kanssa aiheen yksityiskohtaisemman pohdinnan: Missä ovat suurimmat tarpeet, mihin meillä on jo osaamista ja missä sitä tarvitaan lisää?
Ehkäpä elintarvikealan seuraavan teknologiaohjelman nimi on Teknologiat elintarvikeriskien hallinnassa.

Tietoa kuluttajan tarpeista

Kuluttaja ei monestikaan osaa kaivata tai vaatia elintarvikkeilta tai niiden pakkauksilta uusia huipputeknologiaan perustuvia ominaisuuksia. Esille tuodut tarpeet ovat yleensä hyvin käytännönläheisiä.
Teknologiaennakoinnissa nousi esille tuotteen sisällöstä lähinnä sen terveysvaikutukseen liittyvät asiat. Pakkausten uusien ominaisuuksien, ruoanvalmistuksen ja ostamisen uusien teknologialähtöisten apuvälineiden uskottiin myös kiinnostavan kuluttajia.

Tiedon soveltajia on vähän

Toimikunnassa katsottiin, että kuluttajan tarpeisiin ja käyttäytymiseen liittyviä tutkimuksia on menossa varsin paljon. Vaikka kuluttajaa kiinnostavat teknisesti kehittyneet ratkaisut, halukkuutta maksaa niistä epäiltiin.
Uusien tutkimuslähtöisten ratkaisujen kehittäminen pakkauksiin tai ruoanvalmistuksen ja ostotapahtuman helpottamiseen kuuluu elintarviketeollisuuden mielestä ainakin yhtä paljon muille osapuolille kuin sille.

Jäljitettävyys edellyttää tiedonhallintaa

Elintarvikeketju kokoaa jo nyt valtavan määrän tietoa. Tiedosta iso osa jää hyödyntämättä, tai se ei siirry elintarvikeketjun muille osapuolille. Tiedon hyödyntämistä läpi arvoketjun nykyistä paremmin pidettiin erittäin tärkeänä. Tämä tarjoaisi mahdollisuudet siirtyä reagoivasta toimintatavasta ennakoivaan toimintatapaan.
Myös tiedonhallinnassa tulevaisuuden pakkauksilla on tärkeä osa. Mikrosirujen käyttö pakkauskohtaisesti luo jatkossa huimia mahdollisuuksia, kunhan niiden hinta saadaan tuotteeseen nähden järkevälle tasolle.
Aineskohtaisen jäljitettävyyden kehittäminen on sekä yritysten etujen mukaista että viranomaisten tavoitteena. Elintarvikeketjuun soveltuvien tiedonhallintatekniikoiden kehittäminen on jatkossa tärkeä tutkimusta vaativa alue.

Terveysvaikutteisuuden jatkotutkimus vaatii pohdintaa

Vaikutus terveyteen on ollut viime vuodet elintarvikkeisiin kohdistuvien Tekesin ohjelmien pääkohde. Tutkimustulosten tuotteistaminenkin on sisällytetty ohjelman tavoitteisiin. Terveysvaikutteisuus on ollut etusijoilla myös maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa elintarviketutkimuksessa. Rahoituksen myötä aiheen tutkijaresurssit ovat lisääntyneet.
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tutkimuksessa Suomi on nykyisin määrällisesti ja laadullisesti Euroopan kärkimaita. Elintarviketeollisuusliiton tutkimus- ja koulutustoimikunta katsoo, että jatkossakin tämä tutkimusalue on teollisuuden kannalta tärkeä.
Nykyisen Elintarvikkeet ja terveys -ohjelman projektit ovat vielä pahasti kesken, eräät vasta lähdössä liikkeelle. Siten on vielä täysin ennenaikaista määritellä, mihin tulevaa tutkimusta tulisi suunnata.

Seppo Heiskanen
Johtaja
Elintarviketeollisuusliitto
seppo.heiskanen (at) etl.fi