8 Laboratorioissa valinnanvaraa

Suomessa on kymmeniä laboratorioita, jotka tarjoavat muun muassa elintarvikeanalyysipalveluja. Joukossa on kunnallisia, yksityisiä ja valtion omistamia laboratorioita. Niistä kolme vastasi Kehittyvä Elintarvike -lehden gallupiin.

Juha Lahti
Laboratorion johtaja
Hämeenlinna

1) Mikä on yrityksenne/laboratorionne nimi, omistuspohja ja työntekijämäärä?
Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion omistaa kuntayhtymä, johon kuuluvat Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola ja Renko. Henkilöstömäärä laboratoriossa on 16 ja koko kuntayhtymässä noin 600.

2) Mitä palveluja yrityksenne/laboratorionne tarjoaa ja keille?
Tarjoamme ympäristö- ja elintarvikealan tutkimus- ja asiantuntijapalveluja yrityksien, kuntien, valtionhallinnon ja yksityisasiakkaiden tarpeisiin. Rekisterissämme on noin 300 erilaista aistinvaraista, mikrobiologista, fysikaalista ja kemiallista menetelmää. Analyysipalvelujen lisäksi tarjoamme mm. näytteenotto- ja konsultointipalveluja.

3) Kuinka suuren osuuden elintarviketutkimukset lohkaisevat liikevaihdostanne?
Noin kolmanneksen.

4) Onko laboratorionne akkreditoitu?
Olemme elintarvikkeiden ja veden kemialliseen ja mikrobiologiseen testaukseen akkreditoitu laboratorio T063. Pätevyysalueemme sisältää yli 50 akkreditoitua tutkimusmenetelmää.

5) Kuinka pitkälle laboratoriotoimintonne on automatisoitu?
Toimintoja ei ole laajassa mittakaavassa automatisoitu, jonkin verran kylläkin. Laboratoriomme toiminta on erittäin laaja-alaista ja vaihtelevaa, jolloin näytesarjojen koko ei yleensä kasva niin suureksi, että automatisoinnista saataisiin vastaava hyöty.

6) Onko teillä asiakkaiden on line -palvelua? Jos on, miten se toimii käytännössä?
Käytössämme on asiakaspalvelujärjestelmä, joka mahdollistaa tulosten reaaliaikaisen seurannan, tilastoinnin yms. suoraan laboratoriomme tiedonhallintajärjestelmästä internetin välityksellä. Järjestelmä on tietosuojattu ja sallii ainoastaan niiden tulosten selailun, joihin käyttäjällä on oikeus.

7) Onko teillä laatujärjestelmää? Jos on, mitkä sen edut ja haitat ovat?
Laatujärjestelmämme täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimukset. Järjestelmän etuina ovat mm. järjestelmällinen ja suunniteltu toiminta sekä varautuminen ennakolta myös tavanomaisesta poikkeaviin tilanteisiin. Haittana on ainakin joissakin tilanteissa joustamattomuus ja tietenkin kustannustekijät.

8) Miten laboratorioiden välinen kilpailu näkyy toiminnassanne, kuten kustannustehokkuudessa?
Laboratorioiden välinen kilpailu on lisääntynyt, ja etenkin kunnallisella puolella viime vuodet ovat olleet muutosten aikaa. Kilpailuvalteiksi on pyritty hinnoittelun lisäksi nostamaan sellaisia tekijöitä kuin laatu, toimitusaika, asiakaspalvelu jne. Valitettavasti edelleenkin hinta näyttää olevan määräävä tekijä, ehkäpä jopa muiden tekijöiden kustannuksella. Nykypäivänä asiakkaat ovat hintatietoisia ja kilpailuttavat myös laboratoriopalveluja aikaisempaa enemmän. Jokapäiväisessä toiminnassa mietitään yhä tarkemmin kustannusvastaavuutta. Suunnittelu, toiminnan tehostaminen, markkinointi jne. ovat jatkuvia toimintoja nykypäivän laboratoriossa.

9) Onko alan laboratorioita Suomessa liikaa? Jos on, missä on vara tehostaa toimintaa?
Vaikea kysymys. Elintarvikealan laboratorioiden määrä Suomessa on kieltämättä mittava, joskin ei lähes tulkoonkaan niin mittava kuin esimerkiksi kliinisten laboratorioiden määrä. Kustannustehokkuuden nimissä tulisi pyrkiä suurempiin ja tehokkaampiin yksiköihin sekä erikoistumiseen siten, ettei kaikkien tarvitse osata kaikkea. Eri selvitykset ovat osoittaneet, että nykyiseen kysyntään nähden ylikapasiteettia alalla on. Uskon tästä syystä, että tulevaisuudessa alan laboratorioiden määrä tulee vähenemään, mutta kuinka monta jää jäljelle, sitä en lähde arvaamaan.

10) Millä tasolla elintarvikeanalytiikka on Suomessa? Onko puutteita?
Kaiken kaikkiaan elintarvikeanalytiikan, etenkin kemiallisen analytiikan kysyntä on vuosien varrella ollut laskemaan päin. Vähentyvä kysyntä on johtanut väistämättä siihen, että laboratorioiden ei enää kannata pitää yhtä laajaa analyysirepertuaaria palveluvalikoimassaan kuin aikaisemmin. Näin kemiallisen elintarvikeanalytiikan perusosaaminen on vaarassa vähitellen heiketä. Suuret valtiolliset alan laboratoriot voisivatkin ehkä entistä enemmän keskittyä kalliita investointeja vaativan analytiikan tekemiseen sekä uusien menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen ja jättää rutiinianalytiikan tekemisen alan muille laboratorioille. *******
Outi Kurri
Laboratorioinsinööri
MTT Kemian laboratorio

1)Mikä on yrityksenne/laboratorionne nimi, omistuspohja ja työntekijämäärä?
MTT Kemian laboratorio. MTT on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuskeskus. Työntekijöitä on 23—28.

2) Mitä palveluja yrityksenne/laboratorionne tarjoaa ja keille?
Kemian laboratorio tuottaa monipuolisia analyysi- ja testauspalveluja elintarvikkeista ja maataloustuotteista MTT:lle ja sidosryhmille.

3) Kuinka suuren osuuden elintarviketutkimukset lohkaisevat liikevaihdostanne?
Koko elintarvikeketjua ajatellen 100 %.

4) Onko laboratorionne akkreditoitu?
Laboratorio on Mittatekniikan keskuksen (FINAS) akkreditoima testauslaboratorio (T041), joka noudattaa SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaista laatujärjestelmää.

5) Onko laboratorionne automatisoitu?
Laboratoriolla on käytössään korkeatasoiset mittauslaitteet.

6) Onko teillä asiakkaiden on line -palvelua? Jos on, miten se toimii käytännössä?
Web-Lims on testauskäytössä.

7) Onko teillä laatujärjestelmää? Jos on, mitkä sen edut ja haitat ovat?
SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisen laatujärjestelmän edut ovat tulosten oikeellisuus, jäljitettävyys ja vertailukelpoisuus kansainvälisesti, toiminnan selkeys sekä kehittämistoimenpiteet ja niiden tehokkuus. Haittana on työn lisääntyminen, esimerkiksi dokumentointi.

8) Miten laboratorioiden välinen kilpailu näkyy toiminnassanne, kuten kustannustehokkuudessa?
Olemme varautuneet kilpailuun kehittämällä laatujärjestelmää, akkreditoimalla menetelmiä, pitämällä huolta henkilökunnan pätevyydestä ja hyvinvoinnista. ***
Matti Mäkelä
Toimitusjohtaja
Novalab Oy

1) Mikä on yrityksenne/laboratorionne nimi, omistuspohja ja työntekijämäärä?
Novalab Oy, yksityinen (henkilöomistus), työntekijämäärä 15 henkilöä.

2) Mitä palveluja yrityksenne/laboratorionne tarjoaa ja keille?
Kemiallisia ja mikrobiologisia analyysipalveluja mm. kunnille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

3) Kuinka suuren osuuden elintarviketutkimukset lohkaisevat liikevaihdostanne?
Elintarviketutkimusten osuus on noin 20 % liikevaihdosta.

4) Onko laboratorionne akkreditoitu?
Laboratorio on akkreditoitu.

5) Onko laboratorionne automatisoitu?
Kohtuullisesti automatisoitu.

6) Onko teillä asiakkaiden on line -palvelua? Jos on, miten se toimii käytännössä?
Ei ole asiakkaiden on line -palvelua.

7) Onko teillä laatujärjestelmää? Jos on, mitkä sen edut ja haitat ovat?
Laatujärjestelmä on, nykyään ei saa asiakkaita ilman sitä.

8) Miten laboratorioiden välinen kilpailu näkyy toiminnassanne, kuten kustannustehokkuudessa?
Kustannukset nousevat, ja hinnat laskevat.

9) Onko alan laboratorioita Suomessa liikaa? Jos on, missä on vara tehostaa toimintaa?
On, sulkee kuntalaboratorioista tappiolliset.

10) Millä tasolla elintarvikeanalytiikka on Suomessa? Onko puutteita?
Elintarvikeanalytiikka on hyvällä tasolla Suomessa.