6 Elintarvikeyrityksille intoa uusiin toimintamalleihin

Elintarvikeyritysten tutkimustoiminnan vahvistamiseen vaaditaan konkreettisia toimia. Uusilla teknologia- ja liiketoiminta-alueilla tarvitaan enemmän esimerkkejä ja käytännön kokemuksia ja niiden jakamista esimerkiksi pilottihankkeissa.

Elintarvikesektorin rakennemuutos jatkuu. Liiketoiminnan kehittämisessä on vielä paljon työtä, jotta perinteisen arvoketjun sijaan toimittaisiin aidossa verkostossa, jossa on monipuolisesti mukana erilaisia toimijoita.
Toimintaa voidaan tehostaa hyödyntämällä enemmän alihankintaa ja ulkoistamista. On ensiarvoisen tärkeää, että teknologioita kehittävät yritykset, kuten laitevalmistajat ja niitä hyödyntävät yritykset, tekevät aktiivista yhteistyötä.
Tiedon hallinnan ja avoimen tiedonjaon kehittäminen hajautetusti ovat ensimmäisiä konkreettisia alueita, joilla yhteistoimintaa on vietävä eteenpäin.

Keskeiset tulevaisuuden haasteet

Elintarviketeollisuusliitto ja Tekes toteuttivat vuoden mittaisen Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimusjärjestelmän arviointi -hankkeen yhdessä strategiseen konsultointiin ja teknologiaennakointiin erikoistuneen Gaia Group Oy:n ja Teknillisen korkeakoulun systeemianalyysin laboratorion kanssa.
Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa niitä avainalueita, joihin alan tutkimusta ja teknologiakehitystä kannattaa nyt suunnata. Teknologiaennakoinnin lisäksi hankkeessa selvitettiin suomalaisen elintarvikkeisiin liittyvän tutkimusjärjestelmän toimivuutta ja arvioitiin Tekesin ensimmäinen elintarvikealan teknologiaohjelma Uudistuva elintarvike.

Teknologiaennakointia puitiin työpajoissa

Elintarviketeollisuus kohtaa tulevaisuudessa lukuisia haasteita. Osa näistä liittyy vahvasti teknologioihin, mutta osassa teknologioilla on pienempi rooli. Hankkeen alussa haastateltiin noin 60 asiantuntijaa, minkä pohjalta hankkeen johtoryhmä valitsi kuusi teemaa, joiden analysoimiseksi järjestettiin erilliset teknologiaennakointityöpajat:
•Kuluttajat nyt ja tulevaisuudessa
•Pienten yritysten teknologisen osaamistason nosto
•Tiedonhallinnalla tehokkuutta läpi arvoketjun
•Liiketoimintaa terveellisyydestä ja terveysvaikutteisuudesta
•Puhtaus ja turvallisuus
•Tutkimusinnovaatioiden kaupallistaminen
Teemoista järjestetyissä työpajoissa tarkasteltiin eri teknologioiden merkitystä näiden haasteiden näkökulmista. Työpajatyöskentelyyn kutsuttiin alaa monista eri näkökulmista tarkastelevia asiantuntijoita. Mukana oli kuluttajien, tutkijoiden, teollisuuden, kaupan ja viranomaisten edustajia.
Ennakoinnin työpajoissa listattiin kunkin teeman kannalta olennaisimpia teknologia-alueita. Työpajoissa nousi esiin viisi eri teknologia-aluetta, joihin pitää kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen vahvistamiseksi. Näillä alueilla suomalaisen tutkimuksen taso on korkea, joten kotimaisen tutkimustiedon hyödyntämiselle on hyvät edellytykset.

Pakkaukset yhä aktiivisempia

Pakkauksiin integroituu tulevaisuudessa yhä enemmän ominaisuuksia siten, että pakkaus kommunikoi ympäröivän maailman kanssa ja toimii aktiivisesti elintarvikkeiden laadun ylläpitämiseksi. Tässä hyödynnetään teknologioita, jotka liittyvät mm. materiaaliteknologioihin, painatukseen, prosessointiteknologioihin, tuotannonohjaukseen sekä anturi- ja kommunikaatioteknologioihin.
Suomessa on huippuosaamista mm. pakkausmateriaaleista ja pakkausten kommunikaatioon liittyvistä tekniikoista.

Terveysvaikutteiset elintarvikkeiden ainesosat

Suomalaisten raaka-aineiden ominaisuudet ja niiden tutkimus tarjoavat paljon uusia, ennen hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Uusien terveysvaikutteisten ainesosien etsimisessä on edettävä samanaikaisesti kahta polkua: On etsittävä systemaattisesti ja laajasti mahdollisuuksia eri raaka-aineiden ominaisuuksien joukosta ja alueita, joilla on kuluttajien tarvetta uusille tuotteille ja niiden ainesosille.
Tutkimuksessa on alusta asti panostettava liiketoimintakonseptin luomiseen kokonaisuutena. Eri alueita pitää kehittää rinnakkain ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Prosessi- ja tuotantoteknologisia kysymyksiä, markkinointia, alihankintaverkostojen luomista ja rahoitusta tulisi pohtia jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

”Älykkäät” ravitsemuspalvelut

Monenlaisten palveluiden kysyntä kasvaa niin kuluttajien kuin yritystenkin keskuudessa. Suomen kannalta kiinnostavia ovat terveyteen liittyvät palvelut, joissa teknologisen pohjan luo vahva ICT-alueen osaaminen ja jotka integroidaan elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin.
Yksittäisten elintarvikkeiden sijaan korostuu kokonaisruokavalion hallinta. Elintarvikkeilla on tärkeä asema sairauksien ennaltaehkäisyssä, ja myös julkinen näkökulma on otettava mukaan näiden palveluiden luomisessa. Yhteistyötä pitää tehdä sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollosta ja kansanterveydestä vastaavien tahojen kanssa.

Hajautettu tiedonhallinta

Tiedon hyödyntäminen liittyy ensisijaisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen, jäljitettävyyteen ja toiminnan tehostamiseen läpi koko arvoketjun. Suomessa on vahvaa tiedonhallinnan ja siihen liittyvien teknologioiden osaamista.
Elintarviketeollisuus on kuitenkin tämän alueen hyödyntämisessä muita sektoreita jäljessä. Järjestelmää pitää kehittää hajautetusti ja on kiinnitettävä huomiota tiedon kokoamiseen ja saatavuuteen oikeille tahoille oikeaan aikaan. Järjestelmien kehittäminen edellyttää asteittaisia parannuksia ja uusia yhteistoimintamalleja.

Riskien hallinnan teknologiat

Tämän teknologiakentän tärkeys ei niinkään nouse suomalaisen osaamisen erityisvahvuudesta tai tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalista, vaan siitä, että näiden teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen on tulevaisuudessa välttämätöntä.
Teknologioiden avulla on saavutettavissa tehokkuutta ja luotettavuutta. Erityisinä teknologisina painopistealueina tällä alueella ovat jäljitettävyys, testausmenetelmät ja tiedonhallinnan teknologioiden hyödyntäminen. Lisäksi on muistettava riskien arviointiin ja hallintaan liittyvän osaamisen kasvattaminen ja palvelutuotteiden kehittäminen.

Totti Könnölä
Asiantuntija
Gaia Group Oy
Totti.konnola (at) gaia.fi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi -loppuraportin voi tilata Tekesistä tai ladata pdf-muodossa osoitteesta http://www.tekes.fi/julkaisut/elintarviketeollisuus.pdf